Wat biedt onze school?

Buitengewoon Kleuter– en Lager onderwijs:
voor kinderen met een matig, ernstig en diep mentale beperking, een meervoudige beperking of een autisme spectrumstoornis

 • Pedagogische eenheden: kleine klasgroepen met onderwijs op niveau en volgens tempo van elk kind 
 • Geïntegreerd therapeutisch aanbod in de klas: logopedisten, ergo- en kinesitherapeuten, medische dienst... 
 • Gevarieerd onderwijsaanbod met aandacht voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen: crea, beweging, communicatie, koken, snoezelen, godsdienst, computer, muziek, lezen en rekenen, verwenmomenten…  
 • Naast het stimuleren van schoolse vaardigheden, ook aandacht voor de kindkenmerken, het welbevinden, het zelfwaardegevoel en de nodige structuur in een voorspelbaar leef-en leerprogamma  
 • Aangepaste en ruime klaslokalen met computers en hulpmiddelen. Verschillende binnen– en buitenspeelruimtes in een groene omgeving. Snoezel-, verwen– en schommelruimte, keuken, audiovisuele studio, luchtkussen, kinderboerderij, aangepaste fietsen ter beschikking…  
 • Georganiseerd busvervoer van en naar huis, voor leerlingen in externaat of semi-internaat  
 • Nieuwe, aangepaste bus voor klasuitstappen. 
 • Opvang in huiselijke sfeer in het DVC Heilig Hart onder de vorm van semi-internaat of intern 
 • Geïntegreerd Onderwijsaanbod (GON): deskundige begeleiding, vanuit onze school, aan kinderen met motorische of mentale beperkingen of autismespectrumstoornissen in het gewoon onderwijs

► STARTERSKLAS

 • Peilen naar de mogelijkheden voor een zinvolle oriëntatie 
 • Ontwikkelingsgericht werken via concrete beleving binnen de taal, fijne en grove motoriek en spel

              

► ONTWIKKELINGSGERICHTE LEERGROEP

 • Nadruk op beginnend lezen, schrijven en rekenen op speelse wijze  
 • Bewegingsactiviteiten, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, taalstimulatie, zelfstandigheid…

                

► FUNCTIONELE LEERGROEP

 • Nadruk op communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, motoriek en zelfstandigheid 
 • Beleving vanuit het dagdagelijkse leven 

                

► BASALE KLAS

 • Ontdekking en bewustwording van het eigen lichaam en de omgeving door contact met materialen, personen en stimuli 
 • Actieve bewegingsmogelijkheden en motorische beleving in de ruime natuur en het dagelijkse leven

               

► COMMUNICATIEGERICHTE KLAS

 • Nadruk op communicatie door hulpmiddelen 
 • Zelfstandigheid bevorderen en zelfwaardegevoel vergroten 

             

► STRUCTUURKLAS - AUTIKLAS

 • Voor kinderen met autisme en aanverwante stoornissen 
 • Fel gestructureerde en individuele werking met grote voorspelbaarheid